ISBN: 978-9-08140-480-8
586 pages, avec illustrations et plans grand format
98,00 €
2009. Disponible

Historische Toponymie van Laken

EN | NL – (Photo © Kasteel Stuivenberg - Laken)


The “Historische Toponymie van Laken” is a complete presentation of all the toponyms of Laken until circa 1850.  A similar study about a Brussels municipality has not been made since 1931.  In a glossary of more than 1500 items the reader will be able to find all the graphies of each toponym of Laken on the basis of old attestations, and as such, follow the age-long evolution.  Each graphy is followed by an explanation of the toponym.  Moreover, all the locatable toponyms are situated on maps.  At the end of the work a summary of the collected toponyms can be found by means of a systematic presentation of their qualifying elements.  Subsequently, the meaning of the old toponyms of Laken with respect to historical geography and cultural history is explained. 
Thanks to the “Historische Toponymie van Laken” the reader can discover a fascinating past of a Brussels municipality which has been rather neglected by the historian and this from an original point of view (Table of contents…)

NL | door Pierre Van Nieuwenhuysen, 586 p., met illustraties en plannen op groot formaat.

De Historische Toponymie van Laken is een volledige voorstelling van al de Lakense plaatsnamen tot ca. 1850. Zo'n studie over een Brusselse gemeente was sedert 1931 niet meer tot stand gekomen. In een glossarium van meer dan 1500 items kan de lezer aan de hand van oude attestaties al de grafieën vinden van elk Lakens toponiem en zodoende zijn vaak eeuwenlange evolutie gadeslaan; hierop volgt telkens de verklaring van de plaatsnaam. Voorts worden al de lokaliseerbare toponiemen op plannen gesitueerd. Aan het einde van het werk biedt een overzicht een synthetische kijk op de verzamelde plaatsnamen door een systematische voorstelling van hun bepalende elementen. Daarna wordt de nadruk gelegd op de betekenis van de oude Lakense toponiemen op het vlak van de historische aardrijkskunde en op dat van de cultuurgeschiedenis. 
 Dank zij de Historische Toponymie van Laken kan de lezer het boeiende verleden van een door de geschiedschrijving nogal verwaarloosde Brusselse gemeente ontdekken vanuit een originele invalshoek (Inhoudstafel…)

De auteur | Pierre VAN NIEUWENHUYSEN, geboren in 1955 te Sint-Agatha-Berchem, behaalde in 1979 de titel van licentiaat in de Germaanse filologie aan de Université Catholique de Louvain. In Leuven had hij de colleges “Vlaamse persoons- en plaatsnaamkunde„ van Professor R. Van Passen (K.U.L.) gevolgd en onder diens promotorschap zijn licentieverhandeling  Bijdrage tot de Toponymie van Sint-Jans-Molenbeek geschreven. Voor dit werk ontving Pierre Van Nieuwenhuysen in 1980 de Anton Bergmannprijs van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.
Dit zette Pierre Van Nieuwenhuysen aan grotere paden in te slaan. In 1998 verdedigde hij dan ook zijn vijf boekdelen tellend proefschrift Toponymie van Laken in Louvain-La-Neuve onder het promotorschap van Professor M. Van Overbeke (U.C.L.) en met Professor R. Van Passen als co-promotor.
Sedert dertig jaar onderzoekt Pierre Van Nieuwenhuysen de geschiedenis en, meer in het bijzonder, de plaatsnamen van Noord-West-Brussel. Voorts koestert hij ook belangstelling voor de lokale volksverhalen.
Pierre Van Nieuwenhuysen is ondervoorzitter van de heemkundige kring Graafschap Jette.
Dank zij een subsidie voor uitzonderlijke publicatie van het Fonds de la Recherche Scientifique kan hij een verkorte versie van zijn doctorale scriptie publiceren.
See also


« Previous | Next »